De woningmarkt in kaart

Op 16 november 2018 keurde de Vlaamse Regering het besluit over het lokaal woonbeleid definitief goed. Dat besluit treedt in werking op 1 januari 2019. In artikel 6 van dit besluit staat:

De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden voert de gemeente minstens de volgende activiteiten uit:

§ 1° de lokale woningmarkt in kaart brengen, zowel de vraag- als de aanbodzijde;

Hoe begin je hier als gemeente aan? De Vlaamse provincies hebben een methodiek uitgewerkt om deze data te genereren, en deze gratis ter beschikking te stellen  aan alle lokale besturen.

Lees Meer

CADGIS toestand 1/1/2018 gereleaset als open data: wat met het GRB?

Het kadastrale plan is sinds augustus beschikbaar als open data. Dit betekent dat iedereen voortaan toegang heeft tot de data van alle Belgische gemeenten. Het gaat hier om de fiscale toestand 1/1/2018. De administratieve percelen uit het GRB volgens fiscale toestand 1/1/2018 (“Adpf”) worden binnen enkele weken gereleaset voor gans Vlaanderen. Op de GISCO van 6/9 (Brugge) en 13/9 (Roeselare) is er een uiteenzetting door Luc De Kock over de laatste stand van zaken rond het GRB en het uniek percelenplan.

Lees meer

Omzendbrief toekennen van adressen: aandachtspunten

Eind februari verstuurde minister van Binnenlandse Zaken Jambon een omzendbrief aan alle lokale besturen met richtlijnen en aanbevelingen voor het toekennen van adressen. Voor GIS-coördinatoren die adressen logischerwijze steeds met CRAB en Informatie Vlaanderen associëren, leek dit misschien uit een onverwachte hoek te komen, maar toch hangt dit met mekaar samen. De richtlijnen vloeien voort uit het Best Add-samenwerkingsakkoord en zijn grotendeels in lijn met de nota die de VVSG aan het opmaken is. Voor sommige gemeenten zal dit enige impact hebben op hun huidige manier van adrestoekenning (vooral voor busnummers). Een tweede, nog belangrijker gevolg van BeSt Add is dat het vanaf mei 2018 niet meer mogelijk is om personen in het Rijksregister in te schrijven op adressen die (nog) niet in het CRAB zitten. Een secuur CRAB-beheer wordt voor diensten Burgerzaken dus belangrijker dan ooit.  Lees meer