VVSG-GIS 03/03/2023

Gepubliceerd door Marloes Decraemer op

 • Stand van zaken rond de basisregisters
  • Gebouwen- en adressenregister
  • Wegenregister
  • LARA 2.0
 • Terugkoppeling infosessie kadasterdiensten MAGDA online
 • Korte stand van zaken VIP

Gebouwen en Adressen

Christophe Van Loo geeft ons een overzicht van de werkzaamheden op de basisregisters gedurende het afgelopen jaar 2022. In de ontwikkeling van het gebouwen- en adressenregister zijn de 4 API’s aangepast die de functionaliteiten van de registers beschikbaar moeten maken voor de dienstenleveranciers en LARA 2.0.

De levenscyclus voor straatnamen, adressen, gebouwen en gebouweenheden staat op punt en de nodige werken zijn afgerond om wijzigingen en correcties aan al deze elementen aan te brengen. Op de roadmap staat nog de gecompliceerde beheersacties, migratie van CRAB naar GRAR (Gebouwen Register Adressen Register) en ACM/IDM rechten. Ook wordt gewerkt aan de adresmatch (deze wordt vereenvoudigd om ze performanter te maken) en aan een alternatief voor de CRAB datasets in de downloadtoepassing.

Houd rekening met de volgende planning:

 • September 2023: ontwikkeling van de API’s afgerond, enkel nog onderhoudswerk mogelijk
 • November 2023: CRAB-freeze, voor één maand zullen geen wijzigingen aan de adressendatabank kunnen worden aangebracht
 • 1 december 2023: gebouwen- en adressenregister staat live

“CRAB freeze : in november geen edits van adressen meer mogelijk”

Volgende koppelingen komen eraan:

 • BestAdd: koppeling Adressenregister-Bosa gaat live na migratie CRAB
 • Rijksregister: koppelingsmogelijkheden worden onderzocht (met meenemen van bewonersaantallen)
 • AADP: nog nood aan commitment van AADP, dit zal dan niet meer via GRB rondgaan maar rechtstreeks naar kadaster, dus sneller up to date.
 • Er komt een koppeling met het omgevingsloket waar de info rechtstreeks in het gebouwenregister zal worden ingelezen. Deze koppeling zou eind dit jaar al in werking moeten zijn, maar er is een complexe lijst van statussen die nog uitgeklaard moeten worden. Sowieso zullen de vergunde gebouwen worden meegenomen en stap voor stap in de statuslijst terug gaan. Deze link zal enkel over gebouwen gaan, de flow rond adressen is hier nog niet in opgenomen.

Antwoorden op de vragen die opkwamen tijdens de presentatie:

 • CRAB zal in november enkel raadpleegbaar zijn, geen bijwerkingen mogelijk in LARA of via software. Adreswijzigingen zullen opgespaard moeten worden tot december
 • VEKA en andere frequente huisnummeraanvragers zijn op de hoogte van deze freeze.
 • Er komt nog een zeer brede communicatie rond de CRAB-freeze en de eindigheid van CRAB vermelden, maar breng gerust je eigen leveranciers op de hoogte
 • Voor de migratie zelf is er geen extra werk voor de gemeenten
 • Structuur van XGRAB zal gewijzigd worden, ten goede
 • Gebouwen- en adressenregister valt onder CRAB decreet. Begin volgend jaar wordt het decreet aangepast en uitgebreid naar de nieuwe situatie.
 • Wat wordt er verwacht zodra decentraal beheer mogelijk is?
  • Er wordt verwacht dat zoveel mogelijk data up-to-date gehouden wordt, met de nadruk op adressen.
  • Voor gebouwen zal het eenvoudiger worden om gebouweenheden aan te passen. Dit was in Lara 1.0 bijna onmogelijk, maar in Vlaanderen wordt er meer controle aan de gebruikers gegeven. Zij kunnen zelf gebouweenheden aanmaken en aanpassen. Er komen richtlijnen met een vaste lijst van mogelijke functies voor de gebouweenheden (hoewel deze niet bindend zijn).
 • Als CRAB in jouw gemeente correct is, zal dit na de migratie ook nog steeds het geval zijn. Er wordt geen extra werklast toegevoegd. De aanpassingen zijn bedoeld om de werklast van de gemeentes zoveel mogelijk te verlagen.
 • FOD Economie: geen zicht op het commitment om bedrijven op CRAB-adressen in te schrijven.

Wegenregister

Mathieu Beirlaen vertelde ons dat er momenteel drie plaatsen zijn waar wegen als lijntjes worden getoond: het wegenregister, de GRB wegverbindingen en de CRAB wegverbindingen. Er is nu een overkoepelend project gestart om de beweging naar één databank met wegsegmenten in te zetten. Het wegenregister wordt de authentieke bron, en GRB en CRAB baseren zich erop.

Het webportaal van het wegenregister is in opbouw. Daar kun je extracten downloaden (als shape) en bijwerkingen opladen. Het hoofddoel is de interne bijhouding, maar op termijn zal het bewerken door derden ook mogelijk en toegestaan worden.

Via de API kun je snel attributen wijzigen en via een schets (zoals in LARA 1.0) nieuwe wegen toevoegen. Het wijzigen van bestaande geometrie en het intekenen van definitieve wegsegmenten (met de nodige knooppunten) zal niet mogelijk zijn via deze weg.

De integratie met GRB werd getest in 38 gemeenten en zal deze zomer voor heel Vlaanderen uitgerold worden. Dienstverleners zullen op rechtstreekse extracten van het GRB werken, waardoor bijwerkingen sneller zullen terugvloeien naar het wegenregister. Wijzigingen in het wegenregister zullen onmiddellijk opgenomen zijn in een GRB download.

De WFS en OGC API zijn al beschikbaar, zij het nog met een beperkt model. (Nog ontbrekend: nationale en Europese wegen, wegverharding, wegbreedte, aantal rijstroken en ongelijke kruisingen.)
https://geo.api.vlaanderen.be/Wegenregister/ogc/features

Wat voor velen een nieuw gegeven was, was de Business Case fietsinfrastructuur. Door de vele vragen naar informatie rond fietsinfrastructuur is een BC opgestart om te analyseren wat hierrond gedaan kan worden met welke financiering, etc. Er zijn reeds twee werkgroepen doorgegaan en er staan er nog 3 op de planning op zeer korte termijn, aangezien eind april reeds een conclusie geformuleerd moet worden. In de werkgroepen waren geen kleine gemeentes vertegenwoordigd, dus er volgde een warme oproep om hier verandering in te brengen, want er komt een impact op de steden en gemeentes voor het bijhouden van deze informatie.

In de chat kwam de vraag naar boven hoe het wegenregister en het gemeentewegendecreet met elkaar verbonden zijn. Er kwam geen duidelijk antwoord; het ontbreken van een uitvoeringsbesluit blijft een hangend issue.

LARA 2.0

Evelien D’Heer gaf ons al een kleine sneak preview van LARA 2.0. De look en feel wordt eigentijdser, herkenbaar en vergelijkbaar met andere kaarten van Digitaal Vlaanderen. Delen van het vernieuwde Geopunt worden bijvoorbeeld hergebruikt. De wizards en stappen die nu in LARA zitten worden overgenomen, maar krijgen wel een grondige opfrisbeurt.

In het ontwikkelingsproject is het uitwerken van de dataraadpleging nog gaande, zodat er met real-time data gewerkt kan worden. De ontwikkelaars zijn begonnen met het ontwikkelen van de nodige tools voor het aanmaken van adressen. Het koppelen, het complexe beheer en meldingen ingeven komen later.

Qua timing is er nog niets definitief vastgelegd, maar er wordt wel aan gewerkt. Voor de UAT (user acceptance testing) wordt gemikt op september.

De betrokkenheid van de lokale besturen is ook hier zeer belangrijk. Begin dit jaar werd een enquête uitgestuurd om medewerking te vragen. Binnen twee weken krijgen de besturen die nauwer betrokken wilden worden een eerste inzicht en er komen ook tussentijdse demosessies die breder zullen gaan.

Infosessie Magda Online

In een uiteenzetting van 2 uur ( met 175 aanwezigen in een online sessie) werd de Magda online Kadaster pro en doorontwikkeling voorgesteld.

Ontwikkelbare mogelijkheden in Magda online Kadaster Pro:

 • export van een opzoeking (is nu niet aanwezig !!)
 • bulkbevraging (manueel selecteren in de kaart, selecteren met polygoon, perimeter, buffer, shapefile, selecteren op basis van lijst met capakeys).
 • Export van een bulkbevraging.
 • Verkoopprijzen (voor schattingen)
 • Historiek van percelen
 • Er werd uit de groep gevraagd om gemeente-eigendommen buiten het grondgebied op te zoeken. De lijst is niet sluitend.

De totale kost van de doorontwikkeling wordt geraamd op 75.000 euro

 • DV doet onderhoud en verbeteringen
 • Men poogt om dit bedrag wordt via een soort crowd funding op te halen bij de gebruikers
 • Op 28 april zouden de engagementen binnenet de commitment binnen zijn
 • De (eenmalige) participatie bedraagt minstens 1.000 euro. Je kunt uiteraard meer bijleggen als de doorontwikkeling voor je bestuur meer waard is. Wie financieel participeert maakt deel uit van de gebruikersgroep en zit dus mee aan het stuur van de ontwikkeling. Deze manier van samenwerken tussen lokale besturen en Digitaal Vlaanderen is een absolute primeur.
 • De documenten (oa. de samenwerkingsovereenkomst) worden nog nagestuurd.

Korte stand van zaken VIP

Kathleen Declercq gaf ons kort inzicht in de huidige wave van VIP. 70 gemeenten zijn gestart en 13 staan nog op de planning. Hiervan zijn er 29 bij Cevi, 31 bij GeoIt en de rest bij Orbit of werken via het webplatform.

Ward Van Hal informeerde ons over een financieringskanaal dat werd geopend om tegemoet te komen aan de investeringen die de gemeenten moeten doen om deel te nemen aan VIP. Het zal ook worden gebruikt om de softwareleveranciers te testen en hen te dwingen voldoende kwaliteit te leveren. Hierover volgt later meer communicatie.

Karlien Perdieus van Leuven vertelde ons over hun specifieke procedure voor ‘Vergund geachte opdeling’. Dit is een betalende aanvraag voor panden die te koop staan, zodat de eigenaar weet hoeveel delen hij kan verhuren. De betalende actie wordt na overleg niet in VIP opgenomen (althans niet op dit moment), omdat het maar in een beperkt aantal besturen wordt gebruikt. Het is echter wel mogelijk om deze informatie in een veld in VIP te geven. Leuven bekijkt momenteel hoe ze hiermee verder moeten omgaan.

Op de vraag hoe het algemene VIP-welzijn op dit moment is, kwamen verschillende opmerkingen naar voren:

Kunnen leveranciers volgen?
Het financiële stimuleringsprogramma dat eerder werd besproken, is deels bedoeld om dit proces soepeler te laten verlopen.

Wat gebeurt er met rooilijn en omgevingsplannen?
Deze kunnen niet in DSI, maar dit werd met hen besproken. Er is geen sjabloon om deze gegevens bij te houden, behalve het 20 jaar oude plannenregister. Kathleen stelt voor om een sjabloon te ontwikkelen of best practices op te stellen en koppelt hierover terug.

Hoe verloopt de communicatie van Vlaanderen naar leveranciers?
Er zijn problemen omdat Vlaanderen aanpassingen doorvoert zonder dit aan de leveranciers te melden, wat problemen veroorzaakt voor de gebruikers. Leveranciers kunnen alle aanpassingen volgen op een infopagina en er is tweemaandelijks overleg. Er wordt echter laat gereageerd op problemen die worden gemeld, zoals het ontbreken van gewestelijke verordeningen.

Afstemming op GRB van authentieke bronnen verloopt niet goed. VIP werkt als katalysator: erfgoed zal een operator aanstellen om deze zaken goed te zetten. De hoop is dat ook andere databeheerders een dergelijke stap zullen nemen.
Geef zelf informatie door van zaken die aangepast moeten worden terug aan de data-eigenaar via: https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/het-vlaams-datanutsbedrijf/vastgoedinformatieplatform/gebruikersomgeving-vastgoedinformatieplatform/datavoorbereiding#verrijk-en-controleer-de-centrale-bronnen

Categorieën: VVSG

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.